Regulamin:

 1. Wynajmujący – Eurokreator T&C, zwany dalej Eurokreator.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 4. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy Eurokreator i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.
 5. Eurokreator jest dysponentem lokali użytkowych położonych w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13/1U, przeznaczonych na krótkotrwały wynajem.
 6. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 3 dni przed terminem wynajmu sali.
 7. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej załączając formularz rezerwacji sali
 8. Faktura zostanie wystawiony w dniu Wydarzenia.
 9. Najemca otrzymuje dostęp do sali na 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 10. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.
 11. Liczba uczestników przewidziana jest na maksymalną ilość osób:

Sala ECO: 18 osób

Sala iLab PLUS: do 60 osób

 1. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie obiektu.
 2. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
 3. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.
 4. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.
 5. Najemca zobowiązuje się do:

– przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,

– przestrzegania zakazu wnoszenia do sal gorących posiłków bez zgody Wynajmującego,

– przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,

– dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,

– pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,

 1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Eurokreator oraz osoby trzecie.
 2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Eurokreator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.
 3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu Sali w Eurokreator w Krakowie poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla Eurokreator
 4. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Cennik:

Sala ECO: 800 zł netto/dzień szkoleniowy, poniżej 5 godzin: 500 zł netto

Sala iLab PLUS: 1600 zł netto/ dzień szkoleniowy, poniżej 5 godzin: 1000 zł netto